Насловна Вијести Источно Сарајево ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на...

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.03.2023. године

448
0
Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 29.03. 2023. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

****

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

ЗАВОД ЗА ФОРЕНЗИЧКУ ПСИХИЈАТРИЈУ СОКОЛАЦ

 р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 За пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

 1. Доктор медицине …………………………………………………….. 1 извршилац.

 

 Кандидати су дужни да испуњавају опште и посебне услове:  

 

 Општи услови:    

 

1.  да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2.  да је старији од 18 година,

3.  да има општу здравствену способност,

4.  да се против кандидата не води кривични поступак,

 

 Посебни услови:

 

1. Завршен медицински факултет, Доктор медицине 360 ECTS,

2.  положен стручни испит,

3. 1 година радног искуства у струци у траженом степену стручне спреме и

4.  посједовање лиценце за обављање професионалне дјелатности доктора медицине.

 

Уз пријаву на конкурс са основним подацима, адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова: 

 

1. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

2. извод из матичне књиге рођених,

3. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

4. диплома о завршеном медицинском факултету,

5. увјерење о положеном стручном испиту,

6. лиценца за обављање професионалне дјелатности доктора медицине,

7. увјерење ( потврда) о траженом радном искуству

 

Кандидати који буду изабрани дужни су у року од три дана од дана достављања одлуке о избору доставити увјерење о способности за рад (љекарско увјерење).

Потребна документа доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.

Поступак ће проводити Комисија за пријем у радни однос коју рјешењем именује ВД директор Завода за форензичку психијатрију Соколац.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени. 

Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске”.

Напотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично на протокол ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац, Ул. Подроманија бб., или препорученом поштом на исту адресу са назнаком :

„ Пријава на јавни конкурс за пријем у радни однос “.

***

ЈУ ОСНОВНАШКОЛА “СВЕТИ САВА”

РОГАТИЦА

 

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Рачуновођа школе, 1 извршилац, пуна норма, на неодређено вријеме, са радним искуством.     

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21) и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 142. став (3) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске” број: 81/22).

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске” број: 81/22), испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Послове рачуновође школе може обављати лице са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства. 

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 1. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 1. да по подацима из посебног Регистра није  правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,
 2. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства  личности,морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа. 

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. одговарајућа лиценца у складу са законом којим се уређује област рачуноводства,
 3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на  евиденцији  незапослених лица која траже запослење,

  5)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

  6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

  7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

  8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак, 13.04.2023. године у 9,00 часова у просторијама Школе.

Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак, 13.04.2023. године у 11.00 часова у просторијама Школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласну таблу, а по могућности и на интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс” на адресу Јавна установа Основна школа „Свети Сава” Рогатица, Преображењска бб, 73220 Рогатица.

ИЗВОРГлас Српске
Претходни текстУспјешни спортисти нашег града- Сара Самарџић, пливачица
Сљедећи текстОсмочлана породица Бадњар добила топли дом: Додик на усељењу